Łomża, ul. Sybiraków 86 218 36 28 / 512 638 758
Łomża, al. Legionów 502 381 041
Zambrów, ul. Mazowiecka 570 912 400
logo Facebook logo Instagram logo YouTube

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

 1. Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Gabinetach Kosmetycznych COSMEO Ewa Grzegorczuk, zwanych dalej „Gabinetem”.
 2. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 1. Klienci 
 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 1. Pracownicy 
 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy, stan techniczny urządzeń i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 1. Higiena i bezpieczeństwo 
 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W przypadku niezamierzonego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 5. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
 1. Świadczenie usług kosmetycznych 
 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą  wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Płatność 
 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.gabinetcosmeo.pl.
 2. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przelew na konto, płatność bonem lub karnetem.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Gabinecie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. W Gabinecie dostępne są Karnety, Bony płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.
 1. Odpowiedzialność 
 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2.  Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Gabinet ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu za wykonany Zabieg.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 1. Rezerwacje 
 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub on line (Aplikacja Cosmeo).
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 12 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
 3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną.
 4. W przypadku spóźnienia się prze klienta Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone lub pominięte wedle uznania Pracownika. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Gabinetu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 12 godzin przed jego terminem. Gabinet jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu. Za zaistniałą sytuację klient otrzyma rekompensatę.
 7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 1. Zadatki
  1. Po zarezerwowanej wizycie klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku.
  2. Kwota zadatku jest uzależniona od czasu i wartości zarezerwowanego zabiegu (50 – 200 zł)
  3. Klient może wybrać formę i sposób zapłaty zadatku: osobiście w Gabinecie lub przelewem na konto COSMEO.
  4. Zadatek należy opłacić w czasie do 60 minut od wykonania w przeciwnym razie wizyta zostanie usunięta z systemu.
  5. W przypadku sytuacji wyjątkowej i chęci przedłużenia terminu wpłaty zadatku klient należy poinformować o tym recepcję Cosmeo.
  6. Kwota wpłaconego zadatku będzie odliczona od wartości zabiegu.
  7. W przypadku zrezygnowania z umówionej wizyty i poinformowaniu o tym recepcję Cosmeo w regulaminowym czasie (do 12 h przed wyznaczonym czasie wizyty) kwota zadatku zostanie przypisana do kolejnej wizyty.
  8. W przypadku nie poinformowania recepcji Cosmeo o anulowaniu wizyty lub chęci zmiany terminu (w czasie regulaminowym) zadatek nie będzie zwrócony klientowi.
  9. W przypadku anulowania zabiegu w czasie regulaminowym zadatek można odebrać w formie Bonu Cosmeo o wartości wpłaconego zadatku. Bon ten można wykorzystać na dowolną usługę lub zakup produktu.
  10. W przypadku płatności bonem lub karnetem zadatek nie jest pobierany ale w przypadku nie stawienia się na wizytę lub nie poinformowaniu recepcji Cosmeo (w regulaminowym czasie) od wartości karnetu / bonu zostanie odpisana wartość wizyty.
 1. Reklamacje 
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu, w terminie 7 dni od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Gabinecie, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu lub mailowo na adres kontakt@gabinetcosmeo.pl. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Gabinet umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Gabinet może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości.
 1. Zwroty zakupionych Bonów i Karnetów
 2. Bony i karnety zakupione w Gabinetach Cosmeo nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 3. Usługi zawarte na bonach i karnetach można wymienić w określonej kwocie (kwota dokonanej płatności) na inne z oferty regularnej Gabinetów Cosmeo.
 4. W przypadkach wyjątkowych (medyczne przeciwskazania do zabiegów) istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty ale pomniejszonej o zapłacony podatek (VAT 23% + 32% podatek dochodowy).
 1. Pozostałe postanowienia 
 1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.
 1. Postanowienia końcowe 
 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin realizacji bonów/karnetów w Gabinecie Cosmeo

 1. Przed zakupem bonu/karnetu klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem realizacji, który jest dostępny w Gabinecie oraz na stronie internetowej pod adresem: gabinetcosmeo.pl.
 1. Zakup bonu/karnetu jest równoznaczny z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu zakupu.
 1. Bony Cosmeo są wystawiane z konkretnym terminem ważności. Klient jest zobowiązany do zrealizowania Bonu / karnetu w wyznaczonym terminie. Bony zakupione w cenach regularnych mają 3 miesięczny okres do wykorzystania. Termin ważności karnetów promocyjnych określa indywidualnie regulamin dotyczący danej oferty. Po określonym terminie zakupiony Bon jest bezwartościowy i nie będzie realizowany.
 1. Klient ma możliwość umówienia terminu wizyty telefonicznie, osobiście lub online.
 1. Prosimy o poinformowanie nas minimum 12 godzin przed wyznaczonym terminem wizyty o ewentualnej nieobecności. W innym przypadku nie będziemy już mogli odwołać rezerwacji i zabieg uznamy jako wykonany.
 1. W przypadku spóźnienia się klienta na zabieg, będzie on wykonany ze skróceniem lub pominięciem czasu poszczególnych etapów, wedle uznania pracownika. Za tak wykonany zabieg będzie obowiązywała cena w pełnej wysokości.
 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania terminu wizyty na 12 godzin przed zabiegiem. Po uzgodnieniu z klientem zostanie ustalony nowy termin wizyty. Za zaistniałą sytuację klient otrzyma rekompensatę.
 1. W przypadku, gdy klient przyjdzie na zabieg i będzie miał przeciwwskazanie do jego wykonania, zostanie mu wykonany inny zabieg, w czasie który był dla niego zarezerwowany.
 1. Bon/karnet funkcjonuje jako środek płatniczy i jest niezbędny do realizacji usługi. Przy zakupie klient może otrzymać Bon Podarunkowy w formie papierowej i/lub kod zakupionego bonu/karnetu. W zależności co klient otrzymał przy zakupie (forma papierowa lub kod) jest zobowiązany okazać to przy realizacji.
 1. W przypadku nie posiadania bonu/karnetu lub kodu klient zobowiązany jest do zapłaty za zabieg gotówką lub kartą płatniczą. Jeżeli w ciągu 3 dni od wizyty bon/karnet/kod zostanie dostarczony, zostanie zwrócona mu wpłacona kwota.
 1. Bony/karnety są do wykorzystania w Gabinetach Cosmeo w Łomży: ul. Sybiraków 20/7a, Al. Legionów 30/6 oraz w Zambrowie, ul. Mazowiecka 15B
 1. Bonem/karnetem nie można zapłacić za zabiegi promocyjne. Można je realizować wyłącznie na zabiegi z regularnego cennika.
 1. Bonem/karnetem nie można zapłacić za produkty i akcesoria kosmetyczne.
 1. Bony/karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 1. W przypadkach wyjątkowych (medyczne przeciwskazania do zabiegów) istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty ale pomniejszonej o zapłacony podatek (VAT 23% + 32% podatek dochodowy).
 1. Bony/karnety wystawione na konkretny zabieg nie zobowiązują klienta do skorzystania z dokładnie tego zabiegu:
 1. Istnieje możliwość wymiany na dowolny zabieg w kwocie wartości bonu/karnetu lub częściowe pokrycie kosztów droższego zabiegu.
 2. Nie ma obowiązku wykorzystania bonu/karnetu w jednym terminie, można je podzielić na kilka tańszych zabiegów, wykonanych w różnych terminach.